CAMPUS – изключително съвременна информация за деменцията

Осъвременете познанията и уменията си, като прочетете ключова информация за причините, рисковите фактори, симптомите, въздейтвието върху човека и семейството му, както и терапевтичните интервенции. Проверете познанията си чрез кратък тест.
 

РАЗБИРАНЕ НА ДЕМЕНЦИЯТА

Открийте разликите между нормалното стареене и деменцията и научете повече за причините за и симтомите на деменцията.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕМЕНЦИЯТА

Разберете повече за поставянето на диагнозата „деменция“ и за това какви изследвания, апарати и технологии използват за диагнозата различните специалисти.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕМЕНЦИЯТА

Разгледайте възможностите за терапия, включващи лекарствата, нефармакологичните интервенции, подкрепата на близките, промените в средата и помагащите технологии

ДЕМЕНЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КОРОНА

Разберете въздействието на COVID-19 върху хората с деменция и лицата, които се грижат за тях. Пред какви предизвикателства се изправят те и как това може да промени начините на грижа за хората с деменция.