(1) Сдружението работи за устойчивото развитие в областта на невронауките, изследването и терапията на деменциите и на други когнитивни нарушения в България.

(2)  Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

        2.1. Кандидатстване и участие в национални и международни проекти, свързани с развитието и подпомагането на невронауките, изследването и терапията на деменциите и на други когнитивни нарушения;

        2.2. Организиране и провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, тренинги, обучения и др. п. събития в областта на невронауките, изследването и терапията на деменциите и на други когнитивни нарушения;

         2.3. Разработване на национални, регионални  и индивидуални проекти в областта на дементологията;

    2.4. Обучение на кадри, заети в областта на невронауките, изследването и терапията на когнитивните нарушения  и на деменциите за постигане на необходимото квалификационното  ниво съобразно съвременните научни стандарти в тези области;

     2.5. Издаване и разпространение на печатни материали (книги, списания, брошури, вестници, бюлетини, дипляни и др.); изготвяне на рекламни материали (клипове, филми,  съобщения за медиите и др.) за популяризиране на проекти и идеи, свързани с целите на Сдружението;

       2.6. Подготовка и провеждане на конференции, пресконференции и срещи с български и чужди експерти, лектори и др. п.;

      2.7. Разработване, оценяване и извършване на експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на дементологията и изучаването на други когнитивни нарушения, на невронауките в национален и международен мащаб;

    2.8. Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на  дементологията, които  да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие на тази област;

      2.9. Наемане на зали и други подходящи помещения, свързани с организираните от Сдружението мероприятия;

      2.10. Всяка друга дейност, свързана с постигането на целите на Сдружението, която не е забранена от закона.

(3)  Извършването на дейността по алинея втора се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлагат на Управителния съвет на Сдружението.

(5)  Сдружението не разпределя печалба.