1. Разработване на концепции в областта на дементологията и невронауките в национален, европейски и световен мащаб.

2. Разработване на становища по проекти на стратегически, планови и нормативни актове и стандарти, които имат отношение към дементологията, други когнитивни нарушения и невронауките;

3. Участие в разработването на проекти на нормативни актове и стандарти, в областта на невронауките, когнитивните нарушения и деменциите и при създаването на стратегически и планови документи в тези области.

4. Осъществяване на подкрепа за правителствените здравни програми в областта на дементологията и други когнитивни нарушения;

5. Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на невронауките, когнитивните нарушения и деменциите, самостоятелно или съвместно с други правителствени и неправителствени организации, включително и с международно участие;

6. Сътрудничество с местни и международни организации, които имат сходни цели и задачи;

7. Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти;

8. Организирането на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на невронауките, когнитивните нарушения и деменциите експерти;

9. Създаване на мрежа с достъп на членовете на Сдружението за обмен на професионален опит и сътрудничество;

10. Осъществяване и поддържане на контакти между членовете на Сдружението и професионалисти от сходни области чрез организиране на периодични форуми;

11. Организиране на перспективна подготовка на кадри за формирането на кадрови контингент, теоретично и практически подготвен за работа в областта на невронауките, изследването и терапията на когнитивните нарушения и на деменциите за постигане на необходимото квалификационното ниво съобразно съвременните научни стандарти в тези области;

12. Стимулиране и поддържане на конструктивен диалог и сътрудничество с българските държавни институции, които имат отношение към формиране на политиката, стратегиите, нормативната уредба и стандартите в областта на дементологията;

13. Стимулиране и поддържане на активен диалог и сътрудничество с висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на невронауките, когнитивните нарушения и деменциите;

14. Популяризиране дейността на Сдружението и резултатите от нея, включително чрез създаване и поддържане на електронна страница на Сдружението;

15. Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни, общински и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти;

16. Разработка на концепции в областта на дементологията и невронауките в национален,европейски и световен мащаб;

17. Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.