1. Развитие на теорията и практиката в областта на изучаването, изследването и лечението на деменциите и на други когнитивни (познавателни) нарушения съобразно световните стандарти в науката и в клиничната практика;

2. Развитие на невронауките като теоретична основа на дейностите по т. 1;

3. Обединяване на усилията на специалисти, научни центрове, институции, обществени и други организации и лица, имащи отношение и общи интереси към проблемите на дементологията и други когнитивни нарушения, както и към развитието на невронауките;

4. Развитие на теорията и практиката на дементологията в България при високи професионални стандарти в профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на деменциите;

5. Повишаване на качеството на работа на структурите и кадрите, заети с проблемите на невронауките, когнитивните нарушения и деменциите, чрез обучение и формиране на критерии за оценка;

6. Представителство и защита на общите права на членовете пред държавните и общинските органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина, свързани с дейността им в областта на дементологията, когнитивните нарушения и невронауките;

7. Насърчаване на научните изследвания и професионалния обмен в сферата на дейността на Сдружението;

8. Съдействие за постигане на професионално единство, колегиална солидарност, взаимопомощ и сътрудничество;

9. Разработване на програми и проекти за развитие на дейността на членовете;

10. Популяризиране на постиженията, иновативните решения и положителния опит в областта на дементологията в страната и чужбина;

11. Осъществяване на международно сътрудничество в сферата на дейността на Сдружението.