1. Членовете на Сдружението внасят при възникването на членственото им правоотношение вноска в размер, определен с решение на Управителния съвет, която се дължи веднъж годишно за срока на членството им.

2. При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и да актуализира размера му ежегодно.

3. При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на Управителния съвет, се събират и допълнителни вноски.

 

Сдружението може да открива клонове и офиси в страната и чужбина.