1. Всеки кандидат за член представя:

         1.1. Писмено заявление за членуване в Сдружението до Председателя на Управителния съвет;

      1.2. Декларация, в която посочва, че приема Устава на Сдружението и вътрешните му актове, както и мотивите си за членуване в Сдружението и намеренията си за принос към постигането на неговите цели;

         1.3. Индивидуализиращи документи:

            а) за физически лица – документ за самоличност;

            б) за юридически лица - решение за регистрация, учредителни документи на кандидата, решение на компетентния му орган за управление относно участието в Сдружението;

2. Молбите за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващо подаването им, който ги внася за гласуване в Общото събрание.