1. Членуването в Сдружението е доброволно.

2. Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението, и са били предложени от друг член на Сдружението.

3.  В Сдружението могат да бъдат приемани лица, които не са български граждани или нямат статут на български юридически лица.

4. Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които са допринесли за постигането на неговите цели и задачи и подпомагат дейността му.

5. Почетните членовете на Сдружението участват в Общото събрание със съвещателен глас. Те не дължат вноски и/или членски внос.