Основни видове деменции

 

Дегенеративни заболявания

    Корови дегенеративни заболявания

        -  Болест на Алцхаймер (БА)

        -  Фронто–темпорална деменция (ФТД)

        -  Деменция с телца на Леви (ДТЛ)

    Подкорови дегенеративни заболявания

        -  Паркиндонова болест с деменция (ПБ-Д)

        -  Прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП)

        -  Кортикобазална дегенерация (КБД)

 

Съдова деменция (СД)

    Мулти-инфарктна деменция

    Болест на малките съдове, или подкорова СД

 

Други заболявания предизвикващи деменция

    Метаболитно/ендокринни, инфекции, черепномозъчна травма, интоксикации, неопластични и др.

 

Социално-медицинска значимост на деменциите

 

Проучванията в областта на деменциите придобиват през последните години изключително значение, поради нарастването на продължителността на живота на хората. Безспорна е голямата социално-икономическа и медицинска значимост на диагностиката, лечението и грижите за дементно болните в нашата страна като бързо застаряваща нация. Деменцията засяга 5,4% от хората над 65 годинии неговата поява се увеличава с възрастта.

 

Броят на засегнатите хора ще се удвоява на всеки 20 години до 115 милиона до 2040 г. според данните на Alzheimer Disease International (ADI) World Report Alzheimer 2010. В Европейския съюз повече от 160 милиона души са на възраст над 60 години. Грубата оценка за разпространението на деменциите е около 6.2%, което означава почти 9.950 000 души имат някаква форма на деменция. Почти 14 милиона европейци се очаква да имат деменция през 2030 г.

 

Наскоро в България бе проведено проучване, имащо за цел да определи разпространението и видовете деменция, както и лекото когнитивно нарушение при лица над 65 г. Установените проценти са съпоставими с тези в другите страни -   7.2% пациенти с БА, 6.7 са с ЛКН, като БА е най-честият тип деменция (3.1%), последван от СД (2.0%). 

 

Изключителната медико-социална значимост на това опустошаващо човешкия интелект състояние е резултат както от високата заболеваемост и прогресивната загуба на автономията на болните, така и от спецификата на необходимите грижи, изискващи изключителни здравни, морални и финансови разходи.

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18