Биомаркери

Биомаркерите измерват два аспекта на заболяването: амилоидно натрупване (чрез ликворно изследване и позитивно амилоидно изобразяване) и невронално увреждане (ликворно изследване, снижен церебрален глюкозен метаболизъм и темпорална/париетална атрофия).

По-нови изследвания показват, че амилоидната патология може да предхожда невроналното увреждане до 20 години. Следователно, в предклиничната фаза на БА амилоидните биомаркери като ликворното изследване и амилоидна позитронна емисионна томография (PET) могат да бъдат полезни.

Диагнозата Леко когнитивно нарушение при болест на Алцхаймер (ЛКН-БА) е с голяма вероятност при наличие на β-амилоид биомаркер (РЕТ или ликвор) И биомаркер за невронално увреждане (ликвор, FDG, MРТ)

С прогресията на заболяването по-информативни са биомаркерите на невроналното увреждане.

 

Предлагат се 4 диагностични стъпки

  1. Първа стъпка - установяване на наличието на ЛКН на базата на досегашните критерии
  2. Втора стъпка - определяне на характера на когнитивните и функционалните показатели за оценка при диагностицирането
  3. Трета стъпка - установяване на етиологична диагноза на ЛКН-БА въз основа на изключване на съдови, травматични и други медицински причини, търсене на когнитивен спад, когато е възможно, търсене на генетични фактори, когато е възможно
  4. Последна стъпка - установяване наличието на позитивни биомаркери за БА

 

NIA/AA критериите имат предимства и подобрения спрямо предхождащите диагностични критерии на NINCDS/ADRDA. Те подкрепят диагностицирането на БА преди поява на дементния синдром и отбелязват как да бъдат интегрирани биомаркерите в диагностичните критерии. При NIA/AA критериите  използването на биомаркери е по избор и клиничната информация може самостоятелно да е достатъчна за диагностиката на ЛКН или вероятна деменция при БА.

Сред биомаркерите, амилоидните показатели могат да имат особено информативна роля при рисковите лица за развитие на БА и продромалната БА.

  

Предложение на консенсуса:

Препоръчва се приложение на критериите с включване на биомаркери само за специализирани дементни центрове с възможности за подробни невропсихологични изследвания, невроизобразяване и ликворно изследване със съответни стандартизирани методики.

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18