КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

 

1. Диагностична дейност в извънболнични условия

A.  Действия на ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР (ОПЛ) за диагностициране на пациенти с леко когнитивно нарушение или дементен синдром (малко или голямо неврокогнитивно нарушение)

·    Щателна анамнеза (от болния и близките) за паметови нарушения в съчетание с други когнитивни нарушения (назоваване, редукция и стереотипии на речта, ориентация, смятане, обличане и др.);

·     Анамнеза за поведенчески нарушения (влошаване на личната хигиена, липса на постоянство, хипероралност; персевериращо и стереотипно поведение и др);

·      Анамнеза за хронологията и прогресията на симптомите;

·      Оценка на способността на лицето да извършва ежедневните си дейности (съобразено с досегашните му умения и навици);

·      Прецизни данни  за прекаран мозъчносъдов инцидент с развитие на огнищна неврологична симптоматика и/или когнитивни нарушения в период до три месеца от инцидента;

·      Оценка за наличие на рискови фактори за развитие на МСБ;

·      Соматичен статус - включително измерване на артериалното налягане на двете ръце;

·      Неврологичен статус – наличие или отсъствие на огнищни неврологични симптоми.

·    Провежда изследване чрез скринингови невропсихологични тестове и оценъчни скали (MMSE, Isaac's Test, скала за ежедневни дейности, скринингова скала за депресия) за откриване на леки или значими когнитивни нарушения и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности (след обучение);

·      Насочва болния за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин);

·      При  наличие на анамнеза  за паметови нарушения самостоятелно  или в  съчетание с упадък  на други когнитивни функции, със или без значимо нарушение на ежедневните дейности на болните, ОПЛ насочва болния за консултация със СПЕЦИАЛИСТ НЕВРОЛОГ.

 

Б. Действия на СПЕЦИАЛИСТА НЕВРОЛОГ за диагностициране на БА и СКН/СД

а) Диагностичен процес при БА

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата, специалистът невролог извършва:

·    анамнеза за постепенно начало и прогресивно влошаване на когнитивните симптоми;

·    соматичен статус;

·    неврологичен статус – липса на огнищни неврологични симптоми;

·    провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки или значими паметови и/или други когнитивни нарушения, както и на депресия, и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·    насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·    насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ; 

·    насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър;

·    насочва болните за подробно невропсихологично изследване – особено на лицата с леко когнитивно нарушение и депресия;

·    насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение към водещите неврологични клиники.

 

б) Диагностичен процес при СКН/СД

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата, специалистът невролог извършва:

·     анамнеза за постепенно или внезапно начало и/или флуктуираща прогресия на когнитивните симптоми, рискови фактори за МСБ;

·     соматичен статус – наличие на сърдечни и/или каротидни шумове;

·   неврологичен статус – наличие на огнищни неврологични симптоми, екстрапирамидни симптоми; псевдобулбарен синдром, нарушение в походката (marche à petit pas);

·    провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки или значими паметови и/или други когнитивни нарушения (специално внимание заслужават нарушенията в екзекутивните функции), както и на депресия, и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·    насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин, липиден профил). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·    насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ;

·    насочва болния (при необходимост) за провеждане на доплерсонографско изследване (ЕДС и ТДС);

·    насочва болните за подробно невропсихологично изследване – особено на лицата с леко когнитивно нарушение;

·    насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър, кардиолог (ЕКГ изследване);

·    насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение.

 

в) Диагностичен процес при ФТД

За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата, специалистът невролог извършва:

·    анамнеза за постепенно начало и прогресия на поведенчески и когнитивните симптоми

·    соматичен статус

·    неврологичен статус – наличие на псевдобулбарен синдром и понякога инконтиненция, акинезия, ригидност и тремор.

·    провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки или значими паметови и/или други когнитивни нарушения (специално внимание заслужават нарушенията в екзекутивните функции и речта), както и на депресия, и тяхното отражение върху способността на лицето да извършва ежедневните си дейности;

·    насочва болния (при необходимост) за лабораторни изследвания (ПКК, кръвна захар, серумни електролити, чернодробни ензими, креатинин). При необходимост се провеждат допълнителни лабораторни тестове (серумно ниво на B12 и фолиева киселина, TSH, тестове за HIV, VDRL и Borrelia, и др.),

·    насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или МРТ;

·    насочва болните за подробно невропсихологично изследване

·    насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър

·    насочва болния за хоспитализация с цел диагностично уточняване и лечение 

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18