В. Принципи и критерии при диагностиката на
ФРОНТОТЕМПОРАЛНА ЛОБАРНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ (ФТЛД)

 

Терминът ФТЛД обхваща група прогресивни дегенеративни заболявания на мозъка, които са хетерогенни по отношение на етиология и невропатология, но споделят обща морфологична характеристика с атрофия на челния  и/или темпоралния кортекс. Клиничните синдроми на ФТЛД се характеризират с прогресивно нарушение в поведението или езиковите функции.

Номенклатурата на ФТЛД остава непостоянна. В настоящото изложение ФТЛД се разгрежда като основополагащ термин за клиникопатологичен комплекс, който включва два клинични синдрома и три основни невропатологични подтипове. Клиничните синдроми - поведенчески вариант на фронтотемпорална деменция (ФТД-П) и първична прогресивна афазия (ППА) - се отличават посредством най-ранните и преобладаващите симптоми.

 

Клинични подтипове

 

А. Поведенчески вариант на фронтотемпорална деменция (ФТД-П)

Най-честият клиничен синдром на ФТЛД е поведенческият вариант на фронтотемпарална деменция (ФТД-П). От 1994 г. до сега са публикувани четири групи диагностични критерии за ФТД-П, които отразяват развитието на концепцията на заболяването. Най-новите, предложени от Международния Консорциум за ФТД-П критерии, определят три нива на диагностична сигурност и се отнасят до шест групи на поведенчески и когнитивни симптоми.

 

Диагностични  и изследователски критерии на ФТД-П (K. Rascovsky, et al., 2011)

Възможна ФТД-П се поставя при наличие поне на три от следните поведенчески или когнитивни симптоми: ранна поява на поведенческа дезинхибиция, ранна поява на апатия или намалена инициативност,  ранна загуба на емпатия, ранна поява на персеверативно, стреотипно или компулсивно / ритуалистично поведение, хипероралност или хранителни промени и характерен невропсихологичен профил с дисекзекутивен синдром и сравнително  съхранена епизодична памет и зрително-пространствени функции.

 

Вероятна ФТД-П се поставя, в съчетание със следните 2 критерия: проява на значителен функционален спад и невроизобразяващи изследвания отговарящи на ФТД-П.

 

ФТД-П с дефинитивна фронтотемпорална лобарна патология се поставя при възможна или вероятна ФТД, в съчетание с поне един от следните критерии: хистопатологично потвърждение (биопсия или пост-мортем) и откриване на позната патогенна мутация.

 

Изключващи критерии за ФТД-П

1) Профилът на дефицита да отговаря на друго недегенеративно системно заболяване или състояние

2) Психиатрично заболяване

3) Наличие на биомаркери, в подкрепа на болест на Алцхаймер (БА) или други невродегенеративни заболявания, наличие на  патологични мутации – APP/PSN; сензитивни или специфични CSF маркери; PIB- невроизобразяване;

 

Б. Първична прогресивна афазия (ППА). Езиковите варианти на ФТЛД  са обобщени под термина първична прогресивна афазия (ППА). Те включват семантичен вариант ППА (ППА-С), наричан също семантична деменция и нефлуентен вариант ППА (ППА-НФ), наричан също прогресивна нефлуентна афазия. Последните диагностични критерии предлагат трети подтип на ППА, който не отговаря на критериите за ППА-С и ППА-НФ и е наречен логопеничен вариант на ППА (ППА-Л).

 

Критерии за нефлуентен/аграматичен вариант на ППА-НФ (Gorno-Tempini, 2011)

 

      I- Клиничната диагноза се поставя въз основа на понеедин от следните основни критерии: Аграматизъм в езиковата продукция иАпраксия на речта

     Поне 2 от следните 3 допълнителни критерии: Нарушено разбиране на синтактично комплексни изречения; съхранено разбиране на отделни думи;съхранено познаване на предметите

     II- Подкрепящи невроизобразяващи критерии са въз основа на данните от МРТ на глава или SPECT/PET

   III- Дефинитивната  диагноза се поставя въз основа на клинична диагноза, в съчетание с  хистопатологична проява на специфична невродегенеративна патолагия или  наличие на позната патологична мутация

 

Критерии за семантичен вариант на ППА-С (Gorno-Tempini, 2011)

 

    I- Клиничната диагноза се поставя при наличие на следните  2 основни критерии: нарушено назоваване и нарушено разбиране на отделни думи, в съчетание с поне 3 от следните 4 допълнителни критерии:нарушено познаване на предметите;дислексия или дисграфия; съхранено повтаряне и съхранена речева продукция

     II- Подкрепящи невроизобразяващи критерии са въз основа на данните от МРТ на глава или SPECT/PET 

   III- Дефинитивната диагноза се поставя въз основа на клинична диагноза, в съчетание на хистопатологична проява на специфична невродегенеративна патология и наличие на позната патологична мутация.

 

Припокриване на ФТЛД с кортикобазална дегенерация (КБД) , прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП) и болест на двигателния неврон (БДН)

Има значителни клинични и хистопатологични припокривания на ФТЛД със заболявания, протичащи с атипичен паркинсонизъм – кортикобазална дегенерация (КБД), прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП) и болест на двигателния неврон (БДН).

 

Изследвания

Необходими са лабораторни, ликворни и невроизобразяващи изследвания за изключване на съдови, инфекциозни, възпалителни, неопластични/ паранеопластични и метаболитни заболявания, някои от които могат да бъдат лечими.
Засега няма ликворни биомаркери, които да служат за директна диагноза на ФТЛД. Ликворните биомаркери за тау и бета-амилоид, специфични за БА, са полезни за отдифиренциране на случаите с БА.

 

Препоръки на консенсуса:

Препоръчват се

  • критериите за ФТД-П (K. Rascovsky, et al., 2011) за диагностика на поведенчески вариант на ФТД
  • критериите на ППА-НФ (Gorno-Tempini, 2011) за диагностика на нефлуентен/аграматичен вариант на ФТД
  • критериите на ППА-С (Gorno-Tempini, 2011) за диагностика на семантичен вариант на ФТД

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18