СПЕЦИАЛИСТЪТ НЕВРОЛОГ в доболнични и болнични условия е основната фигура в интердисциплинарния екип при диагностично-лечебния процес в лекия* и умерен** стадий на деменция, както и в предементната фаза***.  Неврологът работи съвместно с психолог или лекар с квалификация по невропсихология. Присъствието на психиатър е необходимо само за консултиране на болните с психични нарушения. Неврологът насочва болния за диагностично уточняване и терапия към специализирани звена, за домашно лечение или към хосписи с подробна епикриза и мнение за по-нататъшно лечение.

       *  лек стадий на деменция – 20-26 точки по MMSE

     **  умерен стадий на деменция - 12-20 точки по MMSE        

   ***  предементна фаза - 26-30 точки по MMSE.

Диагностичният процес се извършва в клиниките по неврология, специализирани за диагностика и лечение на дементни състояния, където има условия за провеждане на подробни невропсихологични изследвания, както и на стандартизирани ликворни и невроизобразяващи изследвания съобразно новите критерии.

 

Националният консенсус се основава на принципа, че при липсата на високо квалифицирано амбулаторно звено, поставянето на диагнозата и изготвянето на оптимален план за лечение изискват задължителна краткотрайна (3-5 дни) хоспитализация и провеждане на специфични изследвания.

 

Националният консенсус обхваща пътя на пациента от първата среща с общо практикуващия лекар (ОПЛ) и невролога от доболничната и болничната помощ до поставянето на диагнозата, формулиране на лечебната стратегия и нейното адекватно провеждане, както и провеждането на лечебни, профилактични и рехабилитационни мероприятия след изписването му от болничното заведение.

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18