В.  Действия на ОПЛ при болни с потвърдена диагноза деменция

·      Лично контролира медикаментозното лечение вкл. НЗОК и преглежда болните при всяко влошаване на състоянието им

·      Изписва ежемесечно специфичната терапия на болните, назначена от специалиста невролог;

·      Не променя специфичната терапията без консултация със специалиста невролог;

·      Извършва домашни посещения при влошаване на състоянието на пациентите и лекува всички соматични усложнения;

·      Спешно консултира болните със специалист невролог при поява на нови симптоми.

·      Провежда първична и вторична профилактика на МСБ след консултация с невролог.

·      Провежда първична профилактика насочена към рисковите фактори свързани с начина на живот.

 

Г.  Действия на СПЕЦИАЛИСТА НЕВРОЛОГ в доболничната помощ при болни с потвърдена диагноза деменция:

·      Преглежда болния с деменция един път на 6 месеца, а лицата с леко когнитивно нарушение един път на 3 месеца;

·      Извършва консултация винаги когато болният е насочен от ОПЛ;

·      Извършва домашни посещения по искане на ОПЛ;

·      Извършва и насочва за необходими изследвания - повторна КТ/МРТ един път годишно; ЕКГ, Ехокардиография, ЕЕГ, ДС и др. (когато това е необходимо);

·      Назначава адекватно лечение съобразно с “Българските алгоритми за диагноза, лечение и профилактика на БА, СД и други форми на деменция”;

·      Проследява адекватността на когнитивната рехабилитация и отчита тяхната ефективност;

·      Насочва болните към ОПЛ с подробно медицинско заключение и индивидуален план за лечение; При показания насочва болните за стационарно лечение и когнитивна рехабилитация, в болници за долекуване или хосписи.

 

2. ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ

Етиологичната диагноза на деменцията и изготвянето на оптимален план за лечение изискват задължителна хоспитализация и провеждане на специфични изследвания.

Специалистът невролог е основната фигура в интердисциплинарния тим при диагностично-лечебния процес в болнични условия. Той насочва болния след изписването му от стационара към специалиста невролог от доболничната помощ за домашно лечение, както и към различни заведения или към хосписи с подробна епикриза и мнение за по-нататъшно лечение.

 

А. Диагностичният процес включва:

·     Внимателна преценка на вида и степента на когнитивния дефицит като се отчетат спецификите на когнитивния профил на основните видове деменции – БА, СД, ДТЛ, ФТД, ПБ-Д, ПСП, КБД, както и на останалите видове деменции;

·      Внимателна преценка на вида и степента на поведенческите нарушения като се отчетат характерните спецификите на основните видове деменции;

·      Уточняване на етиологията на деменцията – етиологична диагноза;

·      Уточняване на придружаващите заболявания, които допринасят за когнитивния дефицит довел до деменция;

·      Определяне на вида и степента на психиатричните симптоми характерни за различните видове деменция;

·      Уточняване на локализацията на мозъчните структури, претърпели първоначалните и/или най-тежки лезии – топична диагноза;

·      Оценката на рисковите фактори.

 

Б. Необходими изследвания в диагностичния процес:

·     Подробно  невропсихологично  изследване  за  оценка  на когнитивните  функции включени в критериите  за диагноза на деменция, както и за пълен невропсихологичен статус с определяне на профила на нарушенията;

·       Соматичен статус;

·       Неврологичен статус – включващ дефиниране на главните синдроми.

·   Психичен статус - при необходимост насочва болния за консултация с психиатър (напр. при афективни разстройства, халюцинации, делюзии и др.);

·      ЕКГ (при необходимост и ЕхоКардиография) и консултация с кардиолог (напр. СД и СмД)

·      Изследване на очни дъна, при необходимост консулт с офталмолог (напр. Болест на Wilson)

·      Лабораторни изследвания:

 • ПКК,
 • диференциално броене,
 • кръвна захар,
 • серумни електролити,
 • чернодробни ензими,
 • креатинин,
 • липиден профил,
 • серумно ниво на B12 и фолиева киселина,
 • TSH,
 • тестове за HIV и Lues и Borrelia,
 • мед в 24-часова урина.
 • PCR (полимеразна верижна реакция) за Whipples

·      Специализирани изследвания:

  1.   Компютърна томография на главен мозък при всички случаи с деменция или лек когнитивен дефицит (КТ със или без контрастна материя – ултравист, визипак или омнипак);

  2.    Магнитно резонасна томография  (МРТ) – извършва се след експертна оценка при необходимост (напр. подкорова СД);

  3.    Лумбална пункция (ЛП) и изследване на ликвор при необходимост (напр. за потвърждаване на БА, при съмнение за болест на Creutzfeldt-Jakob, системен лупус, васкулит и др.);

  4.    ЕЕГ и/или мозъчна картография (напр. болест на Creutzfeldt-Jakob, фронто-темпорална деменция и др.);

  5.    Екстра - и транскраниална доплерова сонография (ДС) - за ранно откриване на стенози и тромбози на екстракраниални и интракраниални мозъчни артерии (напр. СД и СмД);

  6.    Функционално невроизобразяващо изследване (SPECT, DatScan) - след експертна оценка при необходимост (напр. някои болни с БА, ФТД, ДТЛ, ПБ-Д, ПСП, КБД, болни с фокален невропсихологичен дефицит и нормално структурно невроизобразяване и др.);

  7.    Генетични изследвания (напр. БА, CADASIL, фронто-темпорална деменция и др.);

  8.    Мозъчна биопсия - след експертна оценка при необходимост (напр. млади болни с атипична и бързо прогресираща деменция);

  9.    Тонзиларна биопсия – при съмнение за болест на Creutzfeldt-Jakob.

 

Препоръчва се приложение на диагностичните критерии за БА и други видове деменции с включване на  ЛИКВОРНИ БИОМАРКЕРИ само за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ДЕМЕНЦИЯ-БОЛНИЧНИ ЗВЕНА с възможности за ликворно изследване със съответни стандартизирани методики. В останалите случаи се прилагат диагностичните критерии с включване на структурни биомаркери (КАТ или МРТ).

<< Предишна

 Следващa >>

 

страница >>   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18